UCHWAŁA NR LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, zm.: z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049, z 2004 r. Nr 97 poz. 962/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Kraków przepisy porządkowe

związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi, określone załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Naruszenie przepisów porządkowych, o których mowa w § 1, stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i stanowić może podstawę do cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 3.

Tracą moc:
1/ uchwała Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r.

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu

taksówkami na terenie Miasta Krakowa.
2/ uchwała Nr LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

3/ uchwała Nr LXXVIII/673/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Wiesław MISZTAL

Załącznik do uchwały Nr LXIII/582/04
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym, w miejscach do tego przeznaczonych, które są oznaczone znakami początek i koniec postoju TAXI.

2. Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Na postoju TAXI kierowca taksówki jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

4. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

5. W granicach administracyjnych miasta kierowca taksówki jest obowiązany wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

6. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, osoby z małymi dziećmi na ręku, kobiety ciężarne itp.).

7. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki, ma prawo swobodnego jej wyboru spośród oczekujących na każdym postoju TAXI.

8. Kierowca jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.

9. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego.

§ 2.
Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą

drogą, chyba że pasażer zgodzi się na przewóz inną trasą lub tego zażąda.

§ 3.

1. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych, na drogach znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych oraz na drogach nie przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych.

2. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
1/ znajduje się w stanie nietrzeźwym lub mógłby uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, 2/ zamierza przewieść nadmierną ilość bagażu bądź bagaż, którego rozmiar i rodzaj

są niezgodne z postanowieniami niniejszych przepisów, lub mógłby zanieczyścić, pobrudzić albo uszkodzić wnętrze pojazdu,

3/ jest chory na chorobę zakaźną.

3. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer: 1/ spożywa w pojeździe napoje alkoholowe,
2/ zanieczyszcza, brudzi lub uszkadza pojazd,
3/ spożywa posiłki lub konsumuje napoje bez zgody kierowcy,

4/ nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy i osobiste bezpieczeństwo kierowcy.

-2-

§ 4.
1. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.

2. Kierowcę taksówki powinna cechować grzeczność, schludność i czystość osobista oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.

3. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien korzystać z nich w sposób nie przeszkadzający pasażerom.

ROZDZIAŁ 2 PRZEWÓZ OSÓB

§ 5.
1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu

sprawnie działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującą z nim kasą rejestrującą, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.

3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „KASA”.

4. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywanie jego wskazań.

5. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu.

§ 6.
1. Ustaloną, na podstawie przepisów szczególnych, cenę za przejazd taksówką określają

wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą

współpracującą z taksometrem.
2. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi

paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą

z taksometrem, określający należność do zapłacenia.
3. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejazd taksówką nie później niż

w chwili zwolnienia pojazdu.
4. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania

dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera lub zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości pasażerów, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

5. Na żądanie pasażera, kierowca taksówki jest obowiązany wydać rachunek za przejazd. W tym przypadku pasażer jest obowiązany zwrócić kierowcy paragon fiskalny.

6. Rachunek powinien zawierać informacje określone w przepisach wykonawczych Ordynacji podatkowej oraz numer boczny taksówki.

§ 7.

1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.

2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.

-3-

3. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed wykonaniem umowy ma prawo zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem lub w szczególnych przypadkach całej przewidywanej kwoty zapłaty, z której przewoźnik winien się rozliczyć po wykonaniu przewozu.

4. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka transportowego, pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejechany już odcinek drogi.

5. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.

§ 8.
1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.

2. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest obowiązany przekazać je do Biura Rzeczy Znalezionych.

§ 9.
1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowej należności.

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

§ 10.
Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że osoba,

pod której opieką znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim przypadku należność za usługę uiszcza opiekun z góry.

§ 11.
Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub

zanieczyszczenia pojazdu, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. ROZDZIAŁ 3

PRZEWÓZ BAGAŻU W TAKSÓWCE OSOBOWEJ

§ 12.
1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności,

bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy – psy lub inne zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar lub wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Z zachowaniem warunków w ust. 1 i 2, dopuszcza się przewóz – za zgodą kierowcy i na ryzyko pasażera – innych przedmiotów.

4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys pojazdu.

-4-

§ 13.

1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.

2. Bagażnik taksówki winien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego – poza sprzętem służącym do napraw samochodu oraz zbiornika gazu będącego elementem instalacji zasilania pojazdu.

3. Bagażnik na dachu powinien być zamontowany w taki sposób, aby nie zasłaniał dodatkowego światła z napisem „TAXI”.

ROZDZIAŁ 4 SKARGI I WNIOSKI

§ 14.
1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwego

wydziału Urzędu Miasta Krakowa, udzielającego licencje na wykonywanie

transportu drogowego taksówką.
2. O przypadkach dotyczących naruszenia uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie

ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz nieprawidłowego wydania paragonu fiskalnego lub rachunku, wydział o którym mowa w ust. 1, informuje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

3. Informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2 oraz inne przypadki naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności objętych licencją, są przekazywane również do miejscowej organizacji, w której zrzeszony jest przewoźnik.

4. W przypadkach wiarygodnych informacji o zastrzeżeniach co do kwalifikacji kierowcy taksówki, Prezydent Miasta Krakowa kieruje kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

ROZDZIAŁ 5 PRZEPISY KOŃCOWE § 15.

Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, trwale oprawione w formacie A-5 (148 mm x 210 mm) i udostępniać je do wglądu na każde żądanie pasażera.

§ 16.
1. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas

przewozu pasażerów.
2. Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe informację o zakazie palenia tytoniu. 3. Zabrania się umieszczania na podświetlonej lampie z napisem „TAXI” innych

napisów niż nazwę (logo) określającą przynależność do zarejestrowanej organizacji zrzeszającej miejscowych taksówkarzy, jej telefon i wewnętrzny numer identyfikacyjny taksówki znajdujący się na lewej bocznej obudowie.

4. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów cuchnących i materiałów niebezpiecznych.