Fotelik dla dziecka w TAXI, pasy

Fotelik dla dziecka w TAXI, pasy Krakson TAXI Kraków

Każdy rodzić na podróż z dzieckiem, które wymaga fotelika powinien się w taki wyposażyć na czas podróży lub wcześniej poinformować korporację o zapotrzebowaniu, jednak należy wciąć pod uwagę, że

 

Dziecko w TAXI ma prawo podróżować bez fotelika

Taksówki są wyłączone z tego przepisu nakazującego podróż w foteliku dzieciom poniżej 150cm wzrostu lub 135cm ale mniej niż 36 kg. Zabrania się również przewozu dzieci do lat 3 niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa(np. autem zabytkowym). Ponadto zezwala się podróżować dziecko powyżej 3 lat bez fotelika jeśli jest 3 dzieckiem na tylnej kanapie i nie da się zainstalować 3 fotelika. Skomplikowane. Nie pokręciłem czegoś sprawdzmy

Tekst ustawy:

 

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 1. 1)  osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasówbezpieczeństwa;
 2. 2)  kobiety o widocznej ciąży;
 3. 3)  kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
 4. 4)  instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 5. 5)  policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, AgencjiWywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno- -Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 6. 6)  funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

 1. 7)  zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 2. 8)  konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 3. 9)  osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózkuinwalidzkim;
 4. 10)  dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;
 5. 11)  dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).
  2a. Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do

ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że zostały one o tym obowiązku poinformowane:

 1. 1)  przez znajdującą się w pojeździe osobę kierującą przewożoną grupą lub
 2. 2)  za pomocą urządzenia audiowizualnego, lub
 3. 3)  za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscusiedzącym, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów

28.04.2020

©Kancelaria Sejmu s. 42/268

page42image1082822528

bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą nr 91/671/EWG”.

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

 1. 1)  masą i wzrostem dziecka oraz
 2. 2)  właściwymi warunkami technicznymi określonymi wprzepisach UniiEuropejskiej lub wregulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.
  3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla

dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa wprzypadkach, kiedy ze względu na masę iwzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu inie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

 1. 1)  taksówką;

(…)

Art. 39, art. 45 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

Share
This